Hoe werkt de Drentse Verwijsindex

Hoe het werkt

De DVi is een computersysteem dat jeugd van 0 tot 23 jaar in Drenthe in beeld brengt. Als een professional van een van de aangesloten organisaties – bijvoorbeeld leerplicht, jeugdbescherming of politie – in aanraking komt met een kind of jongere, dan signaleert de professional zijn of haar betrokkenheid bij het kind/de jongere.

Komen er bij de DVi van twee of meer organisaties signalen binnen op dezelfde jeugdige of op jeugdigen binnen hetzelfde gezin met overeenkomende ouder, dan ontstaat er een match. Professionals worden van elkaars betrokkenheid op de hoogte gesteld. De DVi wijst een matchregisseur aan en de gezamenlijke organisaties werken samen om de problemen op te lossen.

Signaal

Een geldig signaal wil zeggen dat een signaal actief is. Een actief signaal kan matchen. Standaard is een signaal, na datum afgifte, 12 maanden actief.

Match

De aangesloten organisaties leveren signalen aan het signaleringssysteem over jeugd waar ze bij betrokken zijn en die risico loopt of problemen heeft. Geven twee of meer organisaties signalen af over eenzelfde kind of jongere dan ontstaat een match. De organisaties die de signalen over hetzelfde kind of dezelfde jongere hebben aangeleverd krijgen bericht. De DVi wijst in dit bericht één van de organisaties als matchregisseur aan voor de aanpak van de hulpverlening, begeleiding of ondersteuning.

Elke match die ontstaat in de DVi blijft net zo lang actief als het laatste actieve signaal.

Wanneer een signaal ‘inactief’ is kan deze niet meer matchen. Een inactief signaal blijft 5 jaar na de verloopdatum zichtbaar in het systeem. Wanneer een match wordt afgesloten is deze niet meer terug te vinden in het systeem. Een match wordt pas afgesloten wanneer alle signalen die tot die match hebben geleid, inactief zijn geworden. Zolang er nog één actief signaal in de match staat, blijft de match actief.

Privacy

De DVi is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De professional informeert de ouders/verzorgers wanneer hij zich in de DVi kenbaar gaat maken als betrokkene en de jeugdige jonger is dan 12 jaar. Wanneer de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar is, informeert hij ook de jeugdige zelf. Wanneer de jeugdige 16 jaar of ouder is dan vraagt hij toestemming om de ouders te mogen informeren over het DVi-signaal.

In de DVi worden alleen DAT-gegevens opgeslagen, geen WAT-gegevens. Er wordt dus geen dossier opgebouwd in de DVi.

Meer lezen

Klap het menu ‘Hoe werkt de DVi’ uit om meer te lezen over wanneer te signaleren, het informeren van de jeugdige, het opstellen van organisatieprofielen. Kijk op de pagina Training en uitleg om meer te lezen over het volgen van trainingen voor uw organisatie.